આવી માનતા નહીં જોઈ હોય: જમીન પર સુઈ પેટથી ઘસડાઈને રણુજા જવાની માનતા માની

કહેવાય છે કે વ્યક્તિનો જુસ્સો બુલંદ હોય તો ગમે તેવું અશક્ય કામ પણ શક્ય બની જાય છે. ઈશ્વર પ્રત્યે શ્રદ્ધા મજબૂત હોય તો કોઈ પણ પ્રકારનું સંકટ તેને ડગાવી નથી …

આવી માનતા નહીં જોઈ હોય: જમીન પર સુઈ પેટથી ઘસડાઈને રણુજા જવાની માનતા માની Read More